AI and Machine Learning Webinar. (Sinhala and English)


AI and Machine Learning Webinar. (Sinhala and English)

AI හා Machine Learning අන්තර්ජාල වැඩමුළුව හැදින්වීම

මෙම වැඩමුළුව තුලින් ප්‍රයෝගිකව මයික්‍රොසොෆ්ට් machine learning හරහා දත්ත විශ්ලේෂණය හා ඉදිරිපත් කිරීම සවිස්තරාත්මකව ඔබට ගෙනහැර දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඔබ කෘතීම බුද්ධිය හා බැදුණු තාක්ෂණික කරනා පිලිබඳ උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් හා මේ ක්ෂේස්ත්‍රයට පිවිසීමට කැමති නම් මේ වෙබ් සම්මන්ත්‍රණය ඔබව නිසි මගට යොමු කරනු ඇත.

This hands-on workshop aims to enable participants with the knowledge to analyze and present data by using Microsoft Machine Learning, and to provide an introduction to the use of machine learning and Cognitive Services.

Workshop Outline
වැඩමුළුවේ සැකැස්ම

Introduction to Microsoft AI
කෘතීම බුද්ධිය හැදින්වීම (මයික්‍රොසොෆ්ට් platform)

Introduction to Azure Machine Learning
Azure භාවිතයෙන් Machine Learning

Predicting Employee Churn using AML
AML භාවිතයෙන් සේවක පිරිවැටුම පුරෝකථනය කිරීම

ඔබ, මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙකු, දත්ත සමුදාය කළමණාකරුවෙකු, ව්‍යාපාර බුද්ධි විශ්ලේෂකයෙකු හෝ කෘතීම බුද්ධිය ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් මේ වෙබ් සම්මන්ත්‍රණය ඔබටයි. කේතනය පිලිබඳ හැකියාව අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.

This workshop is suitable for software developers, database developers, business intelligence analysts and IT professionals.

දේශකයා

උදිත බණ්ඩාර
දකුණු හා නැගෙනහිර ආසියාවේ පළමු XNA හා Direct X හොඳම වෘත්තිකයා ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වී ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානපෙලේ ආයතන ගණනාවකටම තම දැනුමින් උපදේශනය සපයා ඇති ඔහු හොං කොං, මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, කාම්බෝජය, ඉන්දුනීසියාව, මියන්මාරය, බංගලාදේශය හා ඉන්දියාවේ වැඩමුළු හා සම්මන්ත්‍රණ රාශියක් පවත්වා ඇත. ඔහුගේ මුලික විෂයන් වන්නේ කෘතීම බුද්ධිය, ජංගම දුරකථන යෙදුම් හා ජාලගත තාක්ෂනයන්ය.

Uditha Bandara (MVP) specializes in Microsoft development, AI, Mobile App and Cloud technologies. He is the South East Asia’s First XNA/DirectX MVP (Most Valuable Professional). He had delivered sessions at various events and conferences in Hong Kong, Malaysia, Singapore, Cambodia, Indonesia, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka and India.

Microsoft AI

Data Science Lecturing at Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT).


Data Science Lecturing

Data Science Lecturing

Recently I had conducted Data Science Lecturing at Sri Lanka Institute of Information Technology for Data Science batch.  Lecturing was span across six week for 40 students covering following topics –

 • Introduction to Spyder IDE, Jupiter Notebook with Python basics
 • Azure Machine Learning
 • Python Data science libraries / Pandas /Scikit Learn
 • Introduction to tenser flow basics
 • Basic Neural Networks using tenser flow

v

Data Science Lecturing

Azure Machine Learning Workshop at Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT).


Recently I had conducted  Machine Learning and AI workshop at Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT).  Around 40 attended the workshop.SLIIT Students and Academic staff attended the workshop.

Topics covered at the workshop-

https://uditha.wordpress.com/2017/11/15/big-data-and-machine-learning-workshop-sri-lanka/

All Images are Copyrighted under FCMC 2018

Microsoft Azure Summit 2018 , Jakarta .


 

The evolution of the cloud platform with innovations- like agents, bots and new, conversational interfaces has made it easier and faster to develop and deploy the next generation of intelligent applications.

Join us at this year Azure Summit to learn more about how you can build your next intelligent applications and leverage machine learning capabilities to harness the massive amounts of data and turn them into useful insights. Find out more about how Microsoft can help you to address data sovereignty, cloud security, data privacy, risk and compliance with Azure

 

General session topic to cover

 • Opening Speech
 • Accelerate Business Digital Transformation with Cloud
 • When Microsoft Rinna Meets Indonesia
 • Azure Machine Learning for Demand Forecasting, a Toyota Business Case
 • Enhance your Digital Transformation with Hybrid Cloud by Azure Stack
 • Data Driven Decision in Bizzy
 • Transform Business Capabilities with Trusted Cloud
DATA AND AI TRACK

Learn more about you can leverage machine learning algorithms to bring artificial intelligence to your data so that you can gain deep insights to your business

 • Unleash the power of data with Microsoft Data Platform
 • How to be successful in The Modern Data Estate
 • Accelerate innovations with Azure Data Services
 • Smarter Decisions with AI

Keynote speakers

13 March, 2018 | 07:30AM – 05:00PM


Balai Kartini Jakarta , Indonesia.

Azure Machine Learning Movie Recommendation Tutorial.


azure machine learning 

This Video tutorial shows you how to get started with Movie Recommendation algorithm using Azure Machine Learning.

 

Big Data and Machine Learning Workshop at Airtel.


airtel-logo-vector

Recently I had conducted Big Data and Machine Learning workshop at Bharti Airtel Lanka.  Around 15 attended the workshop. Employees from IT , Marketing and Networking departments came to the workshop.

Topics covered at the workshop-

https://uditha.wordpress.com/2017/11/15/big-data-and-machine-learning-workshop-sri-lanka/

R Programming Workshop Sri Lanka.


Introduction to R Programming workshop teaches attendees how to use R programming to explore data from a variety of sources by building inferential models and generating charts, graphs, and other data representations.

Overview

· History of R

· Advantages and disadvantages

· Downloading and installing

Introduction

· Using the R console

· Learning about the environment

· Writing and executing scripts

· Object oriented programming

· Installing packages

· Working directory

· Saving your work

Variable types and data structures

· Variables and assignment

· Data types

· Numeric, character, boolean, and factors

· Data structures

· Vectors, matrices, arrays,

· Assigning new values

· Viewing data and summaries

Base graphics system in R

· Scatterplots, histograms, barcharts, box and whiskers, dotplots

· Labels, legends, titles, axes

· Exporting graphics to different formats

General linear regression

· Linear and logistic models

· Regression plots

· Interaction in regression

 

By-
Uditha Bandara is specializes in Microsoft Development technologies.  He is the South East Asia`s First XNA/DirectX MVP (Most Valuable Professional).  He had delivered sessions at various events and conferences in Hong Kong, Malaysia, Singapore, Sri Lanka and India. He has published several books,articles, tutorials, and game demos on his Blog – https://uditha.wordpress.com

· Contact    +94 071-6092918

· udithamail@yahoo.com

· udithait@gmail.com